Search

Cistella

Informació legal

El lloc web www.calmonegal.com (en endavant, el “Lloc Web” ) éspropietat de SANDRA SALA SIMON amb CIF 52309744Q i domicili social PLAÇA OLIVERA 5 A1 – 25286 OLIUS .
SANDRA SALA SIMON li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix , de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació . Atès que SANDRA SALA SIMONpodria modificar en el futur aquestes condicions d’ús , us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.
Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència , claredat i senzillesa , SANDRA SALA SIMONinforma a l’ Usuari que qualsevol suggeriment , dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic calmonegal@calmonegal.com

1 . OBJECTE
SANDRA SALA SIMONsubministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web , amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant ” Política sobre Protecció de Dades” ) . L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presentsCondicions d’Ús, reservant SANDRA SALA SIMON el dret a modificar en qualsevol moment . En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web , de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats , s’ha d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web .
Així mateix, queda advertit que , de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc Web de continguts i / o serveis específics , la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades .

2 . PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal , els usuaris garantiran la seva veracitat , exactitud , autenticitat i vigència . SANDRA SALA SIMON donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat , en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

3 . PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL
L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys , textos , imatges , logos , icones , botons , programari, noms comercials , marques , o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i totes les marques , noms comercials o signes distintius , tots els drets de propietat intel · lectual i industrial , sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de SANDRA SALA SIMON i / o tercers, que tenen dret exclusiu d’ utilitzar-los en el tràfic econòmic . Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir , copiar ,
distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament , transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a SANDRA SALA SIMON de qualsevol reclamació que es derivi de l’ incompliment d’aquestes obligacions . En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia , transmissió , llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets , llevat que s’estableixi expressament el contrari . Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització , explotació , alteració , reproducció , distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per SANDRA SALA SIMONo el tercer titular dels drets afectats .
Els continguts , textos , fotografies , dissenys , logotips , imatges , programes d’ordinador , codis font i , en general, qualsevol creació intel · lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia , estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel · lectual SANDRA SALA SIMON és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web , els menús, botons de navegació , el codi HTML , els textos , imatges , textures , gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o , en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements . El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part , ni transmès , ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà , llevat que es compti amb l’autorització prèvia , per escrit , de l’esmentada Entitat.
Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright ” així com els dispositius tècnics de protecció , o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts . L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas SANDRA SALA SIMON l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel · lectual i industrial .

4 . OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB
L’Usuari es compromet a :
a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis , de conformitat amb :
( I ) la legislació aplicable en cada moment ;
( II ) les Condicions Generals del Lloc Web ;
( III ) la moral i bons costums generalment acceptats i
( IV ) l’ordre públic .
b ) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web .
c ) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui , en cada moment , a la situació real de l’Usuari . L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SANDRA SALA SIMON o a tercers per la informació que faciliti .
No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de :
a ) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il · lícits , prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i
interessos de tercers , o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar , deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents , arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic .
b ) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web , sense complir les condicions exigides per a aquest accés .
c ) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web , dels seus proveïdors o de tercers .
d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de SANDRA SALA SIMON, dels seus proveïdors o de tercers .
e) Intentar accedir , utilitzar i / o manipular les dades de SANDRA SALA SIMON, tercers proveïdors i altres usuaris .
f ) Reproduir o copiar , distribuir , permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública , transformar o modificar els continguts , llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g ) Suprimir , amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel · lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de SANDRA SALA SIMON o de tercers incorporats als continguts , així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts .
h ) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que , segons els casos , s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts .
i) En particular , ia títol merament indicatiu i no exhaustiu , l’Usuari es compromet a no transmetre , difondre o posar a disposició de tercers informacions , dades , continguts , missatges , gràfics , dibuixos , arxius de so i / o imatge , fotografies , enregistraments , programari i , en general, qualsevol classe de material que :
( I ) De totes maneres sigui contrari , menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment , en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent .
( II ) Indueixi , inciti o promogui actuacions delictives , denigrants, difamatòries , violentes o , en general , contràries a la llei, a la moral , als bons costums generalment acceptats oa l’ ordre públic .
( III ) Indueixi , inciti o promogui actuacions , actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe , raça , religió , creences , edat o condició .
( IV ) Incorpori , posi a disposició o permeti accedir a productes, elements , missatges i / o serveis delictius , violents , ofensius , nocius , degradants o, en general , contraris a la llei , a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
( V ) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor .
( VI ) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses , de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic .
( VII ) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel · lectual o industrial pertanyent a SANDRA SALA SIMON o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar .
( VIII ) Sigui contrari a l’honor , a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones .
( IX ) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat .
( X ) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.
Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent , mantenint en tot moment en secret . En conseqüència , serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers , de manera temporal o permanent , ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes . Igualment , s’obliga a notificar a SANDRA SALA SIMON qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya , com , a títol enunciatiu , el seu robatori , pèrdua o l’accés no autoritzat , per tal de procedir a la seva immediata cancel · lació . En conseqüència, mentre no s’efectuï la notificació anterior , SANDRA SALA SIMON quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya , serà responsabilitat de qualsevol utilització il · lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il · legítim .
Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús , respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per SANDRA SALA SIMON.

5 . RESPONSABILITATS
SANDRA SALA SIMON no garanteix l’accés continuat , ni la correcta visualització , descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines , que es poden veure impedits , dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control .
SANDRA SALA SIMON no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes .
SANDRA SALA SIMON podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús
SANDRA SALA SIMON no es fa responsable per danys , perjudicis , pèrdues , reclamacions o despeses derivats de l’ ús del lloc web . Únicament serà responsable d’eliminar , com més aviat millor , els continguts que puguin generar aquests perjudicis ,
sempre que així es notifiqui . En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar , entre altres, de :
( I ) Interferències , interrupcions , fallades , omissions , avaries telefòniques , retards , bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic , motivades per deficiències , sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions , o per qualsevol altra causa aliena al control de SANDRA SALA SIMON.
( II ) Intromissions il · legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació , com ara virus informàtics o qualsevol altres .
( III ) Abús indegut o inadequat del lloc web .
( IV ) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Els administradors de SANDRA SALA SIMON es reserven el dret de retirar , totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web .
SANDRA SALA SIMONexclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix , SANDRA SALA SIMON queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades , estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes . D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il · lícit o incorrecte d’aquests serveis , pot ser l’usuari reclamat per SANDRA SALA SIMON dels danys o perjudicis causats .
Vostè defensarà , indemnitzarà i mantindrà a SANDRA SALA SIMON indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions , accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix , vostè s’obliga a indemnitzar SANDRA SALA SIMON davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de ” robots ” , ” spiders ” , ” crawlers ” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web .

6 . HIPERVINCLES
L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera , ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle , el lloc web de SANDRA SALA SIMON així com cap dels seus continguts , excepte autorització expressa i per escrit de SANDRA SALA SIMON.
El lloc web de SANDRA SALA SIMON inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers , a fi de facilitar l’ accés de l’Usuari a la informació d’empreses col · laboradores i / o patrocinadores . D’acord amb això , SANDRA SALA SIMON no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web , ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .
Es concedeix a l’usuari un dret limitat , revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial . Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web :
( i ) no podran donar a entendre que SANDRA SALA SIMON recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes ;
( ii ) no podran falsejar la seva relació amb SANDRA SALA SIMON ni afirmar que SANDRA SALA SIMON ha autoritzat aquest enllaç , ni incloure marques ,
denominacions , noms comercials , logotips o altres signes distintius de SANDRA SALA SIMON;
( iii ) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust , obscens , ofensius , controvertits , que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe , raça o religió , contraris a l’ordre públic o il · lícit ;
( iv ) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal ;
( v ) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web , sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus ” frames” o crear un ” browser ” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web . SANDRA SALA SIMON podrà sol · licitar, en qualsevol moment , que elimini qualsevol enllaç al lloc web , després de les quals haurà de procedir immediatament a la seva eliminació . SANDRA SALA SIMON no pot controlar la informació , continguts , productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web .
En conseqüència , SANDRA SALA SIMON no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web .

7 . PROTECCIÓ DE DADES
Per utilitzar alguns dels Serveis , els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal . Per a això, SANDRA SALA SIMON tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15 /1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007 . Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes , amb el que disposa les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el lloc web .

8 . COOKIES
SANDRA SALA SIMON es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia ” cookie” al lloc web , per tal de reconèixer com a usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma , o continguts més desitjats o específics . Les “cookies” utilitzades pel lloc web , o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador , i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari .
Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web , quan l’Usuari permeti la recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies ” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador .
Gràcies a les cookies , resulta possible que SANDRA SALA SIMON reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari , als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades .

9 . DURADA I ACABAMENT
La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida . No obstant això , SANDRA SALA SIMON podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal . Quan sigui això possible , SANDRA SALA SIMON anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat .

10 . DECLARACIONS I GARANTIES
En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu . Per tant, en oferir , SANDRA SALA SIMON no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web , incloent , a títol enunciatiu , garanties de licitud , fiabilitat , utilitat , veracitat , exactitud , o comerciabilitat , excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties .

11 . FORÇA MAJOR
SANDRA SALA SIMON no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei , si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric , línies de telecomunicacions , conflictes socials , vagues , revolta, explosions , inundacions , actes i omissions del Govern , i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït .

12 . RESOLUCIÓ de controvèrsies . LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions Generals, així com l’ús del lloc web , es regiran per la legislació espanyola .
En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa , aquesta inexigibilitat o nul · litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul en el seu conjunt . En aquests casos, SANDRA SALA SIMONprocedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible , aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original .

X