Search

Cistella

Què són i com identificar els productes ecològics

QUÈ SÓN ELS PRODUCTES ECOLÒGICS?

La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció d’aliments d’elevada qualitat obtinguts mitjançant les tècniques més respectuoses amb el medi ambient. Aquest mètode de producció no utilitza substàncies químiques de síntesi, com pesticides o fertilitzants, amb l’objectiu d’obtenir aliments naturals, saludables i amb totes les seves propietats nutritives. La producció agroalimentària ecològica està regulada per una normativa de la Unió Europea, que estableix les exigències en el camp de la producció vegetal i animal, l’elaboració i comercialització de productes alimentaris, així com el sistema d’inspecció, la certificació i l’etiquetatge. El resultat és que els aliments ecològics estan sotmesos a uns controls molt estrictes, realitzats per entitats de certificació autoritzades i degudament acreditades. A Catalunya, la inspecció i certificació dels aliments ecològics les realitza el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

Els productes agroalimentaris ecològics són els que provenen de la ramaderia i l’agricultura ecològica:

vaques bassa busa cal monegal

La ramaderia ecològica proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament. Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, a patis. Els allotjaments dels animals tenen una superfície mínima i permeten l’entrada d’abundant llum natural i estan perfectament ventilats. L’alimentació d’aquest bestiar es realitza amb productes procedents d’agricultura ecològica. La sanitat es basa en la selecció de races adequades, bones pràctiques zootècniques, densitat adequada i alimentació d’alta qualitat. Els antibiòtics com a tractament preventiu no estan autoritzats.

En el cas de l’agricultura ecològica, aquesta es cultiva sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides), per tant els productes resultants són sense residus d’aquestes substàncies. Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen com a les zones vulnerables. La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius i tan sols es poden utilitzar fitosaniraris naturals. No estan autoritzats els cultius transgènics.

Els productes ecològics elaborats són productes agraris animals i vegetals transformats mitjançant tènciques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics. Tots els ingredients agraris que contenen han de ser certificats ecològics i poden contenir un màxim d’un 2% de productes no ecològics en el cas de productes no agraris que no sigui possible aconseguir-los en ecològic, com ara la sal o altres additius que estiguin autoritzats pel CCPAE.

Aquest seria un resum, per consultar les normes concretes que cal complir es pot consultar a la web del CCPAE www.ccpae.org

COM IDENTIFICAR ELS PRODUCTES ECOLÒGICS?

Per reconèixer un aliment ecològic cal recordar que aquests s’identifiquen mitjançant els termes ecològic, eco, biològic, bio i orgànic (són sinònims, per tant qualsevol d’aquestes denominacions per sí sola és vàlida), aquests termes estan reservats en exclusiva als aliments obtinguts aplicant aquest sistema de producció. Els productes ecològics han d’estar identificats mitjançant l’etiquetatge, a part de contenir la denominació ecològic / biològic / orgànic, ha de contenir el segell. El segell de producció ecològica de la Unió Europea és obligatori en tot l’espai europeu per als productes alimentaris, per tant l’han de tenir a l’etiqueta tots els productes alimentaris produïts a la Unió Europea (Imatge nº1).

També pot portar el segell de l’organisme o autoritat de control que segons la zona seria un o un altre, en el cas de Catalunya seria el segell del CCPAE, aquest de manera voluntària, per tant pot ser a l’etiqueta o no (Imatge nº2)

logo ecologic europa catalunya ccpae

Tothom que vol produïr, elaborar, etiquetar, importar i comercialitzar productes agraris ecològics a la Unió Europea (UE) ha de complir la normativa comunitària i ha d’estar cetificat per un organisme de control autoritzat per la mateixa UE. El principal document que identifica que un operador està inscrit i té el seu aval vigent és el certificat de conformitat. La persona consumidora té dret a demanar aquest certificat en qualsevol operació comercial (compra directa al productor, en un mercat, en un establiment,…) i l’operador té l’obligació de facilitar-lo.  A la web del ccpae www.ccpae.org hi ha un apartat que es diu “guia d’operadors” ( o clicant l’enllaç http://81.92.138.108/GD/guiaDirectoriWebHome.action?request_locale=ca  ) on es poden consultar tots els certificats de conformitat que estan vigents tant dels productors com dels elaboradors i/o comercialitzadors.

Per la seva banda, els productes que són produïts fora de la Unió Europea també és obligat que a l’etiquetatge hi apareixi el seu segell corresponent.

I també hi ha els productes ecològics no alimentaris, com els productes de neteja, que tenen també le seves certificadores amb els seus segells corresponents.

En el cas dels productes envasats cada unitat de producte ja té la seva etiqueta, en canvi en els productes a granel no és així. Malgrat això, en els productes a granel també és obligat que l’etiqueta amb el segell hi sigui, per exemple si estem parlant de fruita fresca, a la caixa hi ha d’haver l’etiqueta corresponent ni que després la fruita es vengui a granel, o de la mateixa manera una peça de carn o embotit que es va venent en porcions, ha de tenir la seva etiqueta amb segell. L’establiment on es ven ha de tenir aquestes etiquetes exposades al públic i també a l’hora de fer el tiquet ha de constar per escrit la quantitat que es compra del producte i la denominació ecològic/eco, biològic/bio o orgànic, ja que aquest establiment ha de mantenir un control de la traçabilitat dels productes ecològics que s’han venut a granel.

X